Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok przyznania stypendium wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia określone w § 27 Regulaminu świadczeń dla studentów UwB, tj.  naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć zaliczony rok studiów!

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej, niż po zakończeniu pierwszego roku studiów, z wyjątkiem, gdy jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Od roku ak. 2020/2021 stypendium rektora przyznaje się na podstawie list rankingowych, które sporzadza się według sumy punktów stosownie do poniższego wzoru:

Sp=Śr*100+O

Gdzie:

SP – suma punktów uzyskanych przez studenta
Śr – średnia ocen studenta
O – suma punktów uzyskanych za osiągnięcia (wykaz osiągnięć znajduje się w § 27 Regulaminu)

Warunkiem przystąpienia do rankingu jest wypełnienie i zarejestrowanie odpowiedniego wniosku w USOSweb UwB, a następnie złożenie go w wersji papierowej na Wydziale (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen do 4 miejsc po przecinku – obowiązkowym tylko dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni).

Średnią ocen do stypendium rektora oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 4 i 5  Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Do średniej ocen z danego roku studiów wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych programem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć dydaktycznych) wymaganych odpowiednio do zaliczenia roku studiów lub zaliczenia pełnego cyklu kształcenia. Przy wyliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się oceny kwestionowanej w trybie przewidzianym w § 24 Regulaminu Studiów UwB. W takim przypadku do średniej wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie zaliczenia/egzaminu komisyjnego.

Student przebywający na urlopie może ubiegać się o stypendium rektora.

Studentowi ostatniego roku studiów, któremu przyznane zostało stypendium rektora, kończącemu studia przed upływem okresu na jaki zostało przyznane, pozostała do wypłaty kwota stypendium jest wypłacana jednorazowo – przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Panel boczny
Kontrast A+ A-