Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Studenci II roku kierunku Informatyka i ekonometria, zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w terminach przewidzianych w organizacji roku akademickiego (standardowo podczas wakacji letnich od lipca do września). Praktyki trwają 4 tygodnie w łącznej liczbie 160 godzin. Jeśli wypada dzień wolny od pracy to należy przedłużyć czas trwania praktyki o dodatkowy dzień.

Miejsce odbywania praktyki

Student sam wybiera miejsce, gdzie będzie chciał odbyć praktykę. Mogą być to firmy o profilu informatycznym np. firmy programistyczne, serwisy i sklepy komputerowe, firmy projektujące strony WWW, sieci komputerowe, tworzące aplikacje bazodanowe, grafikę komputerową, multimedia, itp. oraz firmy o profilu nieinformatycznym posiadające działy IT (np. administracja centralna, urzędy, banki, zakłady produkcyjne).

Formalności krok po kroku

 1. Student wypełnia i składa deklarację planowanej praktyki zawodowej oraz odbiera dziennik praktyk.
 2. Student odbiera dwa egzemplarze druku umowy zawieranej pomiędzy Instytutem Informatyki a instytucją przyjmującą studenta (zwaną dalej Organizatorem praktyk).
 3. Student dostarcza dwa egzemplarze umowy podpisane przez Organizatora praktyk. Po podpisaniu przez dyrektora instytutu, jeden egzemplarz zostaje w aktach studenta, a drugi egzemplarz student dostarcza Organizatorowi praktyk.
 4. Po odbyciu praktyki student dostarcza wypełniony dziennik praktyk.
 5. Po weryfikacji poprawności zapisów w dzienniku praktyk, opiekun praktyk wstawia ocenę za praktykę.
 6. Student, po otrzymaniu dostępu, wypełnia w formie elektronicznej anonimową ankietę oceny praktyki zawodowej.

Jeśli nie napisano inaczej, wszelkie wymienione dokumenty student składa/odbiera w sekretariacie instytutu ds. studenckichp. 2005.

Zawartość dziennika praktyk

Dziennik praktyk powinien zawierać następujące informacje:

 

 • imię i nazwisko studenta,
 • kierunek i rok studiów,
 • numer albumu,
 • nazwa i adres jednostki, w której student odbywa praktykę,
 • termin odbywanej praktyki.

W dzienniku praktyk powinny być opisywane działania zbieżne z ramowym programem praktyk.

Wykonywane w czasie praktyki działania powinny być wpisywane do dziennika praktyk na każdy roboczy dzień łącznie z datą i liczbą przepracowanych godzin. W pracy student może być zobowiązany do wykonywania czynności również niewynikających bezpośrednio z konkretnego stanowiska. Jest to zupełnie naturalne. Wypełniając kartę pracy, należy skupić się na zrealizowaniu ramowego programu praktyk i odnotowywać tylko te czynności, które spełniają te wymagania.

 

Dzienne sprawozdania z podejmowanych czynności powinny być potwierdzone podpisem osoby sprawującej nadzór nad praktyką z ramienia zakładu pracy, po każdym tygodniu praktyk (nie jest konieczna pieczęć, jeśli opiekun jej nie posiada).

 

Zakładowy opiekun praktyk, po zakończeniu praktyki, wypełnia opinię o praktykancie oraz wystawia ocenę za praktykę.

Inne sposoby zaliczenia praktyki

Na pisemny wniosek studenta na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa, działalność gospodarcza studenta, staż, wolontariat, itp. Poza tym w szczególnych przypadkach może zostać wyrażona zgoda na realizację praktyki zawodowej studentowi w innym terminie, niż wskazany w programie studiów. Decyzje w tych sprawach podejmuje dyrektor instytutu po uzyskaniu opinii opiekuna praktyk.

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat organizacji i zasad odbywania praktyk zawodowych na Instytucie Informatyki, można znaleźć w dostępnym niżej regulaminie studenckich praktyk zawodowych.

 

Kontakt

W przypadku pytań proszę kontaktować się z opiekunem praktyk:

Opiekun praktyk (informatyka i ekonometria) mgr Łukasz Szeremeta

E-mail l.szeremeta@uwb.edu.pl


Dokumenty do pobrania

 • Regulamin studenckich praktyk zawodowych – PDF
 • Umowa o organizację praktyki zawodowej – DOCX lub PDF
 • Deklaracja planowanej praktyki zawodowej – DOCX lub PDF
 • Ankieta oceny pracy zawodowej – DOCX lub PDF
 • Ramowy program praktyk studenckich – PDF
 • Dziennik praktyk – PDF
Panel boczny
Kontrast A+ A-