Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Informacje ogólne

Informacje ogólne

Ważna informacja dotycząca wniosków stypendialnych oraz zapomogi

Uwaga Studenci. W środę, 1 grudnia 2021 roku została uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Obie wyżej wymienione tury będą otwarte do 30 czerwca 2022 roku.

Jednak aby wniosek został rozpatrzony w danym miesiącu należy złożyć go w wersji prawidłowej do 15 dnia miesiąca.
Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2021/2022 – PDF

harmonogram_czynnosci_2021-2022

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB – LINK

Zmiany w Regulaminie świadczeń – LINK

___________________________________________________________________________________

Wniosek o stypendium rektora oraz wniosek o zapomogę student wypełnia w wersji elektronicznej w USOSweb UwB, załączając odpowiednie dokumenty w formie skanów. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek  składa w pok. 2005 w wersji papierowej wraz z załącznikami, potwierdzającymi sytuację.

W przypadku stypendium socjalnego student wypełnia najpierw oświadczenie o dochodzie w wersji elektronicznej w USOSweb UwB, załączając wszystkie wymagane dokumenty o dochodzie w formie skanów, a następnie wniosek o stypendium socjalne. Po zarejestrowaniu należy zaczekać na akceptację oświadczenia. Następnie student składa w sekretariacie podpisane wniosek, oświadczenie oraz dokumenty o dochodzie.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych – LINK.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie

Dane kontaktowe w sprawach stypendialnych
dla studentów Instytutu Informatyki oraz Wydziału Matematyki

Sekretariat ds. studenckich, pokój 2005

Katarzyna Grygorczuk

k.grygorczuk@uwb.edu.pl

tel. 85 738 8282

Dane adresowe do przesyłania dokumentów

Instytut Informatyki UwB

Sekretariat ds. studenckich, pok. 2005

ul. K. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok

Godziny przyjęć studentów

Poniedziałek

11:00 – 14:45

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

11:00 – 14:45

Czwartek

Nieczynne

Piątek

8:00 – 12:00

 

TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca

Terminy wypłat stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku ak. 2021/2022:

 • 22 lutego 2022 r.
 • 25 marca 2022 r.
 • 25 kwietnia 2022 r.

Funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 • Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB – LINK

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora). Student, któremu stypendium zostało przyznane przed rozpoczęciem urlopu nie traci do niego prawa.

Przypominamy!!! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • studiuje dłużej niż 6 lat,
 • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.

Kontrast A+ A-