Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Informacje ogólne

Informacje ogólne

W poniedziałek, 17 października 2022 roku o godz. 10.00 zostanie uruchomiona tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalnego oraz zapomogi. Szczegółowe terminy znajdują się w poniższym harmonogramie.

Od bieżącego roku akademickiego wszystkie wnioski stypendialne składamy tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej w USOSweb.

Szczegóły w instrukcjach wypełniania wniosków dostępnych na stronie UwB – prosimy o zapoznanie się z nimi przed wypełnieniem wniosku.
Link do instrukcji: https://uwb.edu.pl/stypendia-studenci-3998

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2022/2023 – PDF

harmonogram_czynnosci_2022-2023

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB – LINK

Zmiany w Regulaminie świadczeń (Zarządzenia nr 5 Rektora z 11.10.2022 ) – LINK

___________________________________________________________________________________

Dane kontaktowe w sprawach stypendialnych
dla studentów Instytutu Informatyki oraz Wydziału Matematyki

Sekretariat ds. studenckich, pokój 2005

Katarzyna Grygorczuk

k.grygorczuk@uwb.edu.pl

tel. 85 738 8282

Dane adresowe do przesyłania dokumentów

Instytut Informatyki UwB

Sekretariat ds. studenckich, pok. 2005

ul. K. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok

Godziny przyjęć studentów

Poniedziałek

11:00 – 14:45

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

11:00 – 14:45

Czwartek

Nieczynne

Piątek

8:00 – 12:00

TERMINY WYPŁAT STYPENDIÓW 

Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca

Terminy wypłat stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku ak. 2022/2023:

 • 24 listopad 2022 r.

Funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 • Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora). Student, któremu stypendium zostało przyznane przed rozpoczęciem urlopu nie traci do niego prawa.

Przypominamy!!! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • studiuje dłużej niż 6 lat,
 • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.

Panel boczny
Kontrast A+ A-