Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Informacje ogólne

Informacje ogólne

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021 – PDF

34_-__szczegolowego_harmonogramu_czynnosci_w_postepowaniach_dotyczacych_przyznawania_swiadczen_na_rok_akademicki_2020-2021-1(1)

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.

Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin (LINK) przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB – LINK

___________________________________________________________________________________

 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB, wydrukowane oraz złożone w sekretariacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek zgodnie z decyzją nr 4 Dyrektora Instytutu Informatyki – PDF.

Podstawą do przyznania zapomogi może być na przykład utrata pracy (także umowy zlecenie lub innego źródła dochodu) przez studenta lub członka jego rodziny.

Po ustaniu stanu zawieszenia zajęć student będzie musiał dostarczyć oryginały dokumentów.

Dane kontaktowe
Obsługa wszystkich studentów Instytutu Informatyki oraz Wydziału Matematyki

Sekretariat ds. studenckich, pokój 2005

Katarzyna Grygorczuk

k.grygorczuk@uwb.edu.pl

tel. 85 738 8282

Dane adresowe do przesyłania dokumentów

Instytut Informatyki UwB

Sekretariat ds. studenckich, pok. 2005

ul. K. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok

Godziny przyjęć studentów

Poniedziałek

11:00 – 14:45

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

11:00 – 14:45

Czwartek

Nieczynne

Piątek

8:00 – 12:00

 

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych – LINK.

Wypłaty stypendiów realizowane są od listopada do czerwca włącznie.
Stypendia Rządu RP są przelewane na konta studentów do 5 dnia każdego miesiąca, w okresie od października do lipca.

Terminy wypłat stypendiów w roku ak. 2019/2020:
25 marca 2020 r.
24 kwietnia 2020 r.
25 maja 2020 r.
24 czerwca 2020 r.


Funkcjonowanie pomocy materialnej dla studentów regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 • Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB – LINK

Student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra.

Student przebywający na urlopie nie może ubiegać się o stypendia z funduszu stypendialnego (z wyłączeniem stypendium rektora). Student, któremu stypendium zostało przyznane przed rozpoczęciem urlopu nie traci do niego prawa.

Przypominamy!!! Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student nie może pobierać stypendium jeżeli:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • ukończył studia pierwszego stopnia i studiuje na kolejnym kierunku studiów również na pierwszym stopniu,
 • studiuje dłużej niż 6 lat,
 • pobiera stypendium na innym kierunku studiów
 • jest kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem służb państwowych, jeśli podjął studia na podstawie skierowania lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie właściwych przepisów.

Student może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli:

 • pobiera świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów,
 • nie poinformuje Uczelni o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu stypendialnego podlegają zwrotowi.

Kontrast A+ A-