Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Praktyki studenckie – Aktualne druki I stopień

Praktyki studenckie – Aktualne druki I stopień

Studenci II roku kierunku Informatyka I stopnia, zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień). Praktyki trwają 3 tygodnie w łącznej liczbie 120 godzin. Jeśli wypada wolny dzień od pracy to należy ten dzień odpracować przedłużając o jeden dzień dłużej czas trwania praktyki.

Student sam może wskazać miejsce, gdzie będzie chciał odbyć praktykę (są to firmy o profilu informatycznym np. firmy programistyczne, serwisy i sklepy komputerowe, firmy projektujące strony WWW, sieci komputerowe, tworzące aplikacje bazodanowe, grafikę komputerową, multimedia, itp. oraz firmy o profilu nieinformatycznym posiadające działy IT (np. administracja centralna, urzędy, banki, zakłady produkcyjne).

Po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbycie praktyki student powinien pobrać ze strony internetowej umowę i wydrukować ją w dwóch egzemplarzach (dla pracodawcy, dla Uczelni).

 1. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i podpisaniem umowy z organizatorem praktyki student wypełnia i składa w Sekretariacie Instytutu ds. Studenckich (dla mgr Katarzyny Żukowskiej – p. 2005) deklarację planowanej praktyki zawodowej (Załącznik nr 2 Deklaracja).
 2. Praktyka odbywana jest na podstawie umowy (Załącznik nr 1 Umowa) zawieranej pomiędzy Instytutem Informatyki a instytucją przyjmującą studenta (zwaną dalej Organizatorem praktyk).
 3. Po dostarczeniu deklaracji student odbiera w Sekretariacie Instytutu ds. Studenckich dwa egzemplarze druku umowy.
 4. Egzemplarze umowy podpisane przez Organizatora praktyk student dostarcza do Sekretariatu Instytutu ds. Studenckich (dla mgr Katarzyny Żukowskiej – p. 2005). Po podpisaniu przez Dyrektora, jeden egzemplarz zostaje w aktach studenta, a drugi egzemplarz student dostarcza Organizatorowi praktyk.

Student odbywający praktykę jest zobowiązany prowadzić dziennik praktyk wg obowiązującego wzoru (dokumenty do pobrania poniżej). Można też skorzystać
z dzienniczków dostępnych w dziekanacie.

Dziennik praktyk (format A4) powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko studenta ( kierunek i rok studiów-podany w nawiasie po nazwisku);
 • numer albumu;
 • nazwa i adres jednostki, w której student odbywa praktykę;
 • termin odbywanej praktyki.

Dzienne sprawozdania z podejmowanych czynności powinny być potwierdzone podpisem osoby sprawującej nadzór nad praktyką z ramienia zakładu pracy, po każdym tygodniu praktyk (nie jest konieczna pieczęć, jeśli opiekun jej nie posiada).

Zakładowy opiekun praktyk, po zakończeniu praktyki, wypełnia Opinie o praktykancie (str. 10 dziennika praktyk) oraz wystawia ocenę za praktykę.

Uwaga !!!

W Dzienniku Praktyk powinny być opisywane działania zbieżne z Ramowym Programem Praktyk. Czynności wstępne zaczynające każdą praktykę to: Ogólne przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i PPoż., Rola i zadania IT w przedsiębiorstwie oraz Struktura pracy i organizacja środowiska informatycznego.

Wykonywane w czasie praktyki działania powinny być wpisywane w dziennik praktyk na każdy roboczy dzień łącznie z datą i ilością przepracowanych godzin. 

Wykonywane w czasie praktyki działania powinny być wpisywane w dziennik praktyk na każdy roboczy dzień łącznie z datą i ilością przepracowanych godzin. W pracy będą Państwo zobowiązani do wykonywania różnych czynności, również nie wynikających bezpośrednio z zajmowanego stanowiska (co jest zupełnie naturalne). Jednak wypełniając tygodniową kartę pracy proszę skupić się na zrealizowaniu Ramowego Programu Praktyk. Proszę, zatem odnotowywać tylko te czynności, które spełniają te wymagania.

Kontakt

W przypadku pytań proszę kontaktować się z opiekunem praktyk:

Opiekun praktyk (informatyka)                 dr inż. Wiesław Półjanowicz

E-mail  wpoljan@uwb.edu.pl 


Dokumenty do pobrania

 • Regulamin studenckich praktyk zawodowych – PDF
 • Umowa o organizację praktyki zawodowej – DOCX lub PDF
 • Deklaracja planowanej praktyki zawodowej – DOCX lub PDF
 • Ankieta pracy zawodowej – PDF
 • Ramowy program praktyk studenckich – PDF
 • Dziennik praktyk – DOCX lub PDF
Panel boczny
Kontrast A+ A-