Menu
Wydziały

Stypendia

Informacje: https://uwb.edu.pl/stypendia-studenci-3998

Stawki stypendium:

Komunikat nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2022/2023 – PDF

 

Oświadczenia:

  • Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – PDF
  • Oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego – PDF
  • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami – PDF
  • Zaświadczenie o średniej ocen (tylko dla studentów 1. roku drugiego stopnia, którzy ukończyli pierwszy stopień poza  Instytutem) – DOCX

Przydatne informacje

  • Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
    studentom UwB – PDF
  • Lista załączników do wniosku o stypendium socjalne/akademik – PDF
  • Pojęcie utraty i uzyskania dochodu w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych – PDF

Panel boczny
Kontrast A+ A-