Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Praktyki studenckie – Aktualne druki

Praktyki studenckie – Aktualne druki

Studenci II roku kierunku informatyka i ekonometria, zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień). Praktyki trwają 3 tygodnie w łącznej liczbie 120 godzin. Jeśli wypada wolny dzień od pracy np. 15.08.2019 r. (czwartek) to należy ten dzień odpracować przedłużając o jeden dzień dłużej czas trwania praktyki.

Student sam może wskazać miejsce, gdzie będzie chciał odbyć praktykę (są to firmy o profilu informatycznym np. firmy programistyczne, serwisy i sklepy komputerowe, firmy projektujące strony WWW, sieci komputerowe, tworzące aplikacje bazodanowe, grafikę komputerową, multimedia, itp. oraz firmy o profilu nieinformatycznym posiadające działy IT (np. administracja centralna, urzędy, banki, zakłady produkcyjne).

Po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbycie praktyki student powinien pobrać ze strony internetowej umowę i wydrukować ją w dwóch egzemplarzach (dla pracodawcy, dla Uczelni). Dostarczyć umowę do Dziekanatu i podpisaną przez Pana Dziekana, przedstawić do podpisu pracodawcy (dwa egzemplarze). Jeden z egzemplarzy podpisanej umowy należy z powrotem dostarczyć do Dziekanatu (do swojej teczki osobowej).

Student odbywający praktykę jest zobowiązany prowadzić dziennik praktyk dziennik praktyk wg obowiązującego wzoru (dokumenty do pobrania poniżej). Można też skorzystać z dzienniczków dostępnych w dziekanacie.

Dziennik praktyk (format A4) powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko studenta ( kierunek i rok studiów-podany w nawiasie po nazwisku);
  • numer albumu;
  • nazwa i adres jednostki, w której student odbywa praktykę;
  • termin odbywanej praktyki.

Dzienne sprawozdania z podejmowanych czynności powinny być potwierdzone podpisem osoby sprawującej nadzór nad praktyką z ramienia zakładu pracy, po każdym tygodniu praktyk (nie jest konieczna pieczęć, jeśli opiekun jej nie posiada).

Zakładowy opiekun praktyk, po zakończeniu praktyki, wypełnia Opinie o praktykancie (str. 10 dziennika praktyk) oraz wystawia ocenę za praktykę.

Uwaga !!!

W Dzienniku Praktyk powinny być opisywane działania zbieżne z Ramowym Programem Praktyk. Czynności wstępne zaczynające każdą praktykę to: Ogólne przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i PPoż., Rola i zadania IT w przedsiębiorstwie oraz Struktura pracy i organizacja środowiska informatycznego.

Wykonywane w czasie praktyki działania powinny być wpisywane w dziennik praktyk na każdy roboczy dzień łącznie z datą i ilością przepracowanych godzin.

Wykonywane w czasie praktyki działania powinny być wpisywane w dziennik praktyk na każdy roboczy dzień łącznie z datą i ilością przepracowanych godzin. W pracy będą Państwo zobowiązani do wykonywania różnych czynności, również nie wynikających bezpośrednio z zajmowanego stanowiska (co jest zupełnie naturalne). Jednak wypełniając tygodniową kartę pracy proszę skupić się na zrealizowaniu Ramowego Programu Praktyk. Proszę, zatem odnotowywać tylko te czynności, które spełniają te wymagania.

 

Kontakt

W przypadku pytań proszę kontaktować się z opiekunem praktyk:

Opiekun praktyk (informatyka i ekonometria) mgr Łukasz Szeremeta

E-mail l.szeremeta@uwb.edu.pl


Kontrast A+ A-