Menu
Wydziały

Strategia rozwoju Instytutu Informatyki
(na lata 2021-2024)

     Instytut Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, jako znacząca w regionie jednostka naukowo-dydaktyczna,
stawia sobie następujące cele działania:
1. Dbanie o wysoki poziom prowadzonych badań naukowych.
2. Rozwijanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prowadzenia badań
naukowych i wymiany studenckiej.
3. Prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego, drugiego, a w dalszej perspektywie również
trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych z zachowaniem należytej dbałości o wysoką
jakość kształcenia.
4. Intensyfikację współpracy z podmiotami gospodarczymi z regionu.

Badania naukowe i rozwój kadry

     W Instytucie należy kontynuować prowadzone badania naukowe w dyscyplinie Informatyka.
Szczególne wsparcie uzyskiwać będą kierunki badań o wysokiej efektywności (publikacje w wysoko
punktowanych czasopismach). Priorytetową jest kwestia uzyskania przez Instytut co najmniej kategorii
naukowej B+. W tym celu niezbędne są:

 • systematyczny rozwój ilościowy i jakościowy kadry, w tym
  – finansowe i merytoryczne wspieranie najmłodszej kadry naukowej,
  – publikowanie głównie w wysoko punktowanych czasopismach naukowych i recenzowanych
  materiałach z konferencji międzynarodowych przypisanych do dyscypliny informatyka zgodnie
  z wykazem MNISW z dnia 9 lutego 2021 r.,
  – intensyfikacja uzyskiwania przez pracowników stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego,
  – zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora,
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe w postaci grantów naukowo-badawczych i z innych
  źródeł.

     Istotna dla rozwoju Instytutu będzie intensyfikacja już prowadzonej i nawiązywanie nowej współpracy
z uznanymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi: wizyty uznanych specjalistów w dyscyplinie
Informatyka, wyjazdy na stypendia pracowników Instytutu, wspólne publikacje naukowe. Należy
kontynuować tradycje organizowania i współorganizowania międzynarodowych konferencji naukowych.

     Ważnym elementem stymulującym rozwój naukowy kadry powinna pozostać organizacja
specjalistycznych seminariów zakładowych oraz instytutowych seminariów naukowych, które
umożliwiają młodym pracownikom prezentację własnych wyników, a także spotkanie z doświadczonymi
badaczami z innych ośrodków.

Działalność dydaktyczna

     Wyniki prowadzonych badań naukowych powinny być uwzględniane w programach realizowanych
zajęć dydaktycznych. Obecnie Instytut jest jedynym w regionie ośrodkiem prowadzącym kształcenie
na studiach pierwszego i drugiego stopnia w dyscyplinie Informatyka. Istotnym elementem wpływającym
na jakość oferty programowej studiów pierwszego i drugiego stopnia powinna stać się realizowana
współpraca międzynarodowa. Wykłady specjalistów wizytujących Instytut mogą zostać włączone do
stałej oferty zajęć fakultatywnych dla studentów.

     W najbliższym okresie największym wyzwaniem jest dostosowywanie aktualnej oferty dydaktycznej
Instytutu do nowych regulacji prawnych. W kolejnych latach należy natomiast jak najlepiej wykorzystać
nowe możliwości w zakresie tworzenia oryginalnych programów kształcenia.

     Wobec zmniejszającej się liczby absolwentów szkół ponadpodstawowych należy dołożyć wszelkich
starań, aby oferta dydaktyczna Instytutu była coraz bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów.
Niezbędne jest nawiązywanie i rozwijanie współpracy z przedstawicielami pracodawców z naszego
regionu w celu doskonalenia procesu kształcenia i jego ukierunkowania zarówno na potrzeby samych
pracodawców, jak i oczekiwania przyszłych studentów. Należy prowadzić systematyczne
rozpoznawanie rynku pracy (przede wszystkim lokalnego) pod kątem ewentualnego uruchamiania
nowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie studiów
podyplomowych.

     Ważnym aspektem działalności jednostki jest wymiana studencka z ośrodkami krajowymi
i zagranicznymi. Kadra i władze Instytutu powinny dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić naszych
studentów do odbywania części studiów w innych ośrodkach akademickich. Pozwala to zdobywać nowe
doświadczenia, które mogą ułatwić przyszłym absolwentom wejście i utrzymanie się na rynku pracy.
Z drugiej strony należy tak planować i prowadzić zajęcia, aby były one atrakcyjne dla studentów
przyjeżdżających z innych ośrodków. Znaczącą rolę może tu odegrać rozbudowa oferty przedmiotów
w języku angielskim.

     Istotnym elementem wsparcia aktywności studentów jest działalność kół naukowych. Należy dołożyć
wszelkich starań, aby była ona kontynuowana i rozwijana. Ważnym aspektem działalności zarówno
edukacyjnej, jak i popularyzatorskiej powinna być współpraca ze szkołami z naszego regionu, między
innymi organizowanie konkursów informatycznych, targi edukacyjne, itp. Musi ona obejmować działania
skierowane do uczniów oraz nauczycieli.

     Instytut powinien pozyskiwać środki (również z funduszy europejskich) na doskonalenie
i uatrakcyjnienie procesu kształcenia, a także rozwijać system zapewniania i doskonalenia jego jakości.
Nieodzownym elementem jest również ułatwianie dostępu do oferty dydaktycznej studentom
niepełnosprawnym.

Infrastruktura i otoczenie zewnętrzne

     Do zadań Instytutu Informatyki należy dbanie o właściwy standard wyposażenia infrastruktury
dydaktycznej, laboratoryjnej, bibliotecznej oraz stanowisk pracy zarówno pracowników naukowych, jak
i administracji.

     Istotnym elementem działalności Instytutu na rzecz szeroko rozumianego środowiska winno też być
budowanie oferty imprez popularyzujących informatykę w środowisku miasta, regionu i wpisujących
się w program kształcenia ustawicznego (otwarte wykłady dla hobbystów a także osób pragnących
podnieść kwalifikacje zawodowe, wystawy, cykle zajęć z informatyki itp.).

     Dla kreowania dobrego wizerunku Instytutu w środowisku i otoczeniu oraz osiągnięcia powyższych
celów wskazane jest:

 • wzmocnienie identyfikacji każdego pracownika Instytutu,
 • budowanie poczucia współodpowiedzialności za jego rozwój,
 • uznanie przez wszystkich pracowników pierwszeństwa obowiązków związanych z działalnością
  w Instytucie i na Uniwersytecie przed pozauniwersyteckimi obowiązkami zawodowymi.

Plik: PDF

Kontrast A+ A-