Menu
Wydziały

Strategia rozwoju Instytutu Informatyki
(na lata 2019-2020)

Instytut Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, jako znacząca w regionie jednostka naukowo-dydaktyczna, stawia sobie następujące cele działania:

 1. Dbanie o wysoki poziom prowadzonych badań naukowych.
 2. Rozwijanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i wymiany studenckiej.
 3. Prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego, drugiego, a w dalszej perspektywie również trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych z zachowaniem należytej dbałości o wysoką jakość kształcenia.
 4. Intensyfikację współpracy z podmiotami gospodarczymi z regionu.

Badania naukowe i rozwój kadry

W Instytucie należy kontynuować prowadzone badania naukowe w dyscyplinie Informatyka. Szczególne wsparcie uzyskiwać będą kierunki badań o wysokiej efektywności (publikacje w wysoko
punktowanych czasopismach). Priorytetową jest kwestia uzyskania przez Instytut co najmniej kategorii naukowej B+. W tym celu niezbędne są:

 • systematyczny rozwój ilościowy i jakościowy kadry, w tym
  • finansowe i merytoryczne wspieranie najmłodszej kadry naukowej,
  • publikowanie głównie w wysoko punktowanych czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych przypisanych do dyscypliny informatyka zgodnie
   z wykazem MNISW z dnia 31 lipca 2019 r,
  • intensyfikacja uzyskiwania przez pracowników stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego,
  • zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora,
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe w postaci grantów naukowo-badawczych i z innych źródeł.

Istotna dla rozwoju Instytutu będzie intensyfikacja już prowadzonej i nawiązywanie nowej współpracy z uznanymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi: wizyty uznanych specjalistów w dyscyplinie Informatyka, wyjazdy na stypendia pracowników Instytutu, wspólne publikacje naukowe. Należy kontynuować tradycje organizowania i współorganizowania międzynarodowych konferencji naukowych.

Ważnym elementem stymulującym rozwój naukowy kadry powinna pozostać organizacja specjalistycznych seminariów zakładowych oraz instytutowych seminariów naukowych, które
umożliwiają młodym pracownikom prezentację własnych wyników, a także spotkanie z doświadczonymi badaczami z innych ośrodków.

Działalność dydaktyczna

Wyniki prowadzonych badań naukowych powinny być uwzględniane w programach realizowanych zajęć dydaktycznych. Obecnie Instytut jest jedynym w regionie ośrodkiem prowadzącym kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia w dyscyplinie Informatyka. Istotnym elementem wpływającym na jakość oferty programowej studiów pierwszego i drugiego stopnia powinna stać się realizowana współpraca międzynarodowa. Wykłady specjalistów wizytujących Instytut mogą zostać włączone do stałej oferty zajęć fakultatywnych dla studentów.

W najbliższym okresie największym wyzwaniem jest dostosowywanie aktualnej oferty dydaktycznej Instytutu do nowych regulacji prawnych. W kolejnych latach należy natomiast jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości w zakresie tworzenia oryginalnych programów kształcenia.

Wobec zmniejszającej się liczby absolwentów szkół ponadpodstawowych należy dołożyć wszelkich starań, aby oferta dydaktyczna Instytutu była coraz bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów. Niezbędne jest nawiązywanie i rozwijanie współpracy z przedstawicielami pracodawców z naszego regionu w celu doskonalenia procesu kształcenia i jego ukierunkowania zarówno na potrzeby samych pracodawców, jak i oczekiwania przyszłych studentów. Należy prowadzić systematyczne rozpoznawanie rynku pracy (przede wszystkim lokalnego) pod kątem ewentualnego uruchamiania nowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie studiów podyplomowych.

Ważnym aspektem działalności jednostki jest wymiana studencka z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Kadra i władze Instytutu powinny dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić naszych
studentów do odbywania części studiów w innych ośrodkach akademickich. Pozwala to zdobywać nowe doświadczenia, które mogą ułatwić przyszłym absolwentom wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Z drugiej strony należy tak planować i prowadzić zajęcia, aby były one atrakcyjne dla studentów przyjeżdżających z innych ośrodków. Znaczącą rolę może tu odegrać rozbudowa oferty przedmiotów w języku angielskim.

Istotnym elementem wsparcia aktywności studentów jest działalność kół naukowych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby była ona kontynuowana i rozwijana. Ważnym aspektem działalności
zarówno edukacyjnej, jak i popularyzatorskiej powinna być współpraca ze szkołami z naszego regionu, między innymi organizowanie konkursów informatycznych, targi edukacyjne, itp. Musi ona
obejmować działania skierowane do uczniów oraz nauczycieli.

Instytut powinien pozyskiwać środki (również z funduszy europejskich) na doskonalenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia, a także rozwijać system zapewniania i doskonalenia jego jakości.
Nieodzownym elementem jest również ułatwianie dostępu do oferty dydaktycznej studentom niepełnosprawnym.

Infrastruktura i otoczenie zewnętrzne

Do zadań Instytutu Informatyki należy dbanie o właściwy standard wyposażenia infrastruktury dydaktycznej, laboratoryjnej, bibliotecznej oraz stanowisk pracy zarówno pracowników naukowych, jak i administracji.

Istotnym elementem działalności Instytutu na rzecz szeroko rozumianego środowiska winno też być budowanie oferty imprez popularyzujących informatykę w środowisku miasta, regionu i
wpisujących się w program kształcenia ustawicznego (otwarte wykłady dla hobbystów a także osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe, wystawy, cykle zajęć z informatyki itp.).

Dla kreowania dobrego wizerunku Instytutu w środowisku i otoczeniu oraz osiągnięcia powyższych celów wskazane jest:

 • wzmocnienie identyfikacji każdego pracownika Instytutu,
 • budowanie poczucia współodpowiedzialności za jego rozwój,
 • uznanie przez wszystkich pracowników pierwszeństwa obowiązków związanych z działalnością w Instytucie i na Uniwersytecie przed pozauniwersyteckimi obowiązkami zawodowymi.
Kontrast A+ A-