Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Informatyka dla nauczycieli – niestacjonarne studia podyplomowe

Kierunki i specjalności

 • Informatyka dla nauczycieli

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Matematyki i Informatyki

Limit miejsc – bez ograniczeń (min. 16 osób)

Język wykładowy – polski

Charakterystyka studiów

Studia trwają 3 semestry i obejmują 430 godzin zajęć, w tym dydaktykę informatyki oraz praktyki zawodowe.

Celem studiów jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu informatyki, technologii informacyjnej oraz wdrożenie do dalszego samokształcenia.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiający uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki jako kolejnego przedmiotu. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia informatyki w szkole (podstawowej) oraz szkołach ponadpodstawowych.

Studia są przeznaczone dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów magisterskich na kierunku innym niż informatyka.

Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.

Zasady kwalifikacji

Sposób rekrutacji: ciągły. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie minimum 16 kandydatów.

Wymagania wstępne

Wymagane jest aby kandydat był absolwentem studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub magisterskich oraz posiadał przygotowanie pedagogiczne.

Kandydat powinien posiadać kompetencje w zakresie obsługi komputera i jego urządzeń peryferyjnych, zasady poruszania się w środowisku Windows, obsługę podstawowych programów narzędziowych oraz korzystania z usług internetowych (np. poczta e-mail, WWW, ftp).

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

Przedmioty objęte planem studiów

 • Wstęp do informatyki
 • Algorytmika
 • Narzędzia Informatyki
 • Języki programowania – LOGO, Scratch
 • Internet
 • Sieci komputerowe
 • Podstawy programowania strukturalnego
 • Narzędzia Informatyki
 • Bazy danych
 • Wybrane środowiska programistyczne
 • Programowanie w Internecie
 • Elementy grafiki komputerowej i multimediów
 • Dydaktyka Informatyki
 • Praktyka

System punktowy ECTS

Słuchacz w okresie studiów podyplomowych musi uzyskać 60 punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów kwalifikacyjnych legitymuje się podstawową umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją oraz umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Posiada podstawową znajomość metod programowania strukturalnego, środowisk i technologii programistycznych (m.in. środowisk graficznych, okienkowych i internetowych), systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Cechuje go bardzo dobre przygotowanie z zakresu przedmiotów podstawowych jak również teoretycznych podstaw informatyki. W zakresie technologii informacyjnej posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej. Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego.

Opłaty czesnego za studia podyplomowe

Koszt jednego semestru wynosi 2000 zł, opłata za cały tok studiów (trzy semestry) – 6000 zł.

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. dyplom (odpis dyplomu lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) ukończenia studiów wyższych,
 2. kwestionariusz osobowy – z systemu IRK,
 3. dokument potwierdzający nabycie uprawnień pedagogicznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki UwB, przy ul. Ciołkowskiego 1M, p. 2040, 15-245 Białystok w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku, osobiście lub przesłać pocztą.

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się systemem zjazdów sobotnio-niedzielnych na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy ul. Ciołkowskiego 1M.

Wykładowcami są pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni Instytutu Informatyki oraz Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku.

Szczegółowych informacji udziela dr inż. Wiesław Półjanowicz, e-mail: wpoljan@uwb.edu.pl lub Sekretariat Instytutu Informatyki tel. (85) 738-83-33

Bezpośredni link do rekrutacji IRK: https://irk-sp.uwb.edu.pl

Kontrast A+ A-