Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Informatyka i Ekonometria

Informatyka i Ekonometria

Informatyka i ekonometria studia I stopnia 3-letnie studia I stopnia

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Instytut Informatyki

Limit miejsc – 30

Język wykładowy – polski

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Kierunek Informatyka i ekonometria należy do dyscypliny informatyka oraz ekonomia i finanse. Zdefiniowane dla kierunku efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i jej zastosowań w ekonomii, zarządzaniu i finansach, jak również metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne stosowane w analizie zjawisk gospodarczych.

Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny. Ważnym elementem studiów jest odbycie praktyk zawodowych po zakończeniu czwartego semestru. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (licencjackiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wymagania wstępne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Informatyka i ekonometria powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie nauk ścisłych, a także zainteresowania związane z informatyką oraz ekonomią. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, wskazanego przez kandydata spośród następujących: informatyka, matematyka. Istnieje również możliwość zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów stopnia centralnego wybranych olimpiad i konkursów.

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte planem studiów:

 • Wstęp do informatyki
 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy operacyjne
 • Podstawy sieci komputerowych
 • Programowanie strukturalne
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie w języku R
 • Bazy danych
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Inżynieria oprogramowania
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Informatyka ekonomiczna
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Rachunkowość
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomia matematyczna
 • Prawo gospodarcze
 • Statystyka opisowa
 • Statystyka matematyczna
 • Badania operacyjne
 • Ekonometria
 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Praktyka zawodowa

Wybrane przedmioty fakultatywne objęte planem studiów

 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Uczenie maszynowe w R
 • Programowanie w języku Python
 • Systemy wspomagania negocjacji
 • Metody prognozowania
 • Instrumenty finansowe
 • Teoria portfela
 • Ekonometria finansowa

Plan studiów, program kształcenia, efekty kształcenia

System punktowy ECTS

Student w okresie studiów musi uzyskać 181 punkty ECTS.

Kwalifikacje absolwenta

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria jest przygotowanie absolwenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie informatyki i informatyki ekonomicznej, w tym projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi, systemów operacyjnych, baz danych, metod programowania, a także szeroko rozumianej teorii ekonomii, zarządzania i finansów. Absolwent zna również metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych.

Tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku informatyka i ekonometria potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy na stanowiskach operacyjnych lub pomocniczych wymagających stosowania narzędzi informatycznych, statystycznych, ekonometrycznych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent dysponuje również odpowiednimi kwalifikacjami do podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej i do wykonywania prac zleconych przez zarząd przedsiębiorstwa lub instytucji, w której będzie zatrudniony.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat

Kontrast A+ A-

To jest archiwalna strona Instytutu Informatyki

Aktualna strona znajduje się pod adresem: https://ii.uwb.edu.pl
Zapraszamy!