Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Informatyka

Informatyka

Informatyka – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Instytut Informatyki

Limit miejsc – 150

Język wykładowy – polski

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku informatyka trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Kierunek informatyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych oraz nauk technicznych. Zdefiniowane dla kierunku efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i jej zastosowań. Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru pogłębiające wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych zastosowań informatyki.

W zdecydowanej większości są to zajęcia o charakterze praktycznym. Ważnym elementem studiów jest również zaliczenie praktyk zawodowych na koniec 4 semestru. Studenci uczestniczą także w zajęciach o profilu matematycznym oraz ogólnoakademickim (język obcy, wykłady z obszaru nauk społecznych i humanistycznych) oraz w zajęciach wychowania fizycznego. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (licencjackiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Istnieje także możliwość wyboru dodatkowej oferty edukacyjnej proponowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli, co pozwala zdobyć kwalifikacje wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela informatyki lub instruktora kursów zastosowań informatyki. W ramach tego nadobowiązkowego bloku studenci uczęszczają na zajęcia poświęcone dydaktyce informatyki i zajęć komputerowych oraz odbywają praktykę zawodową w szkole.

Wymagania wstępne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek informatyka powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie nauk ścisłych oraz zainteresowania związane z informatyką.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wskazanego przez kandydata spośród następujących: informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony), matematyka, fizyka, fizyka i astronomia. Istnieje również możliwość zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów stopnia centralnego wybranych olimpiad i konkursów.

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte planem studiów:

 • Podstawy programowania strukturalnego
 • Wstęp do programowania obiektowego
 • Programowanie zaawansowane
 • Bazy danych
 • Programowanie w Internecie
 • Systemy operacyjne
 • Technologie sieciowe
 • Grafika i komunikacja człowiek-komputer
 • Programowanie w środowiskach graficznych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Projekt zespołowy
 • Algorytmy i struktury danych
 • Architektura systemów komputerowych
 • Matlab – programowanie i zastosowania
 • Sztuczna inteligencja
 • Programowanie równoległe i rozproszone
 • Elementy teorii automatów i języków formalnych
 • Metody numeryczne
 • Podstawy logiki i teorii mnogości
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Repetytorium z matematyki
 • Analiza matematyczna
 • Równania różniczkowe i różnicowe
 • Algebra liniowa z geometrią analityczną
 • Matematyka dyskretna
 • Etyka informatyczna
 • Ochrona własności intelektualnej

Wybrane przedmioty fakultatywne objęte planem studiów

 • Programowanie w technologii .NET
 • Programowanie komponentowe
 • Wzorce projektowe
 • Bioinformatyka
 • Frameworki i biblioteki internetowe
 • Programowanie kart graficznych
 • Systemy wbudowane
 • Metody modelowania i symulacji komputerowej
 • Cyfrowe przetwarzanie obrazów
 • Informatyka medyczna
 • Metody komputerowe w technice
 • Metody optymalizacji

Plan studiów, program kształcenia, efekty kształcenia

System punktowy ECTS

Student w okresie studiów musi uzyskać 183 punkty ECTS.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka posiada wszechstronną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie praktyczne, które umożliwią szybkie uzupełnianie wiedzy w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy. W szczególności absolwent zdobywa umiejętność realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi oraz praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Posiada znajomość metod programowania (programowanie: niskopoziomowe, imperatywne, obiektowe, zdarzeniowe, równoległe i rozproszone), środowisk i technologii programistycznych (m.in. środowisk graficznych, okienkowych i internetowych), systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych umożliwiającą czynny udział w realizacji projektów informatycznych zgodnie z wymogami inżynierii oprogramowania. Nabywa również umiejętność pracy zespołowej przy wytwarzaniu oprogramowania. Cechuje go bardzo dobre przygotowanie z zakresu przedmiotów podstawowych jak również teoretycznych podstaw informatyki (algorytmika, teoria automatów i języków formalnych).

Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. jako projektant, programista lub serwisant systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista od ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w sekcjach informatycznych w administracji państwowej i samorządowej oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie informatyki i w dziedzinach pokrewnych.

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia informatyczne drugiego stopnia zarówno na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB, jak też w wiodących uczelniach krajowych i zagranicznych.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – licencjat

Kontrast A+ A-

To jest archiwalna strona Instytutu Informatyki

Aktualna strona znajduje się pod adresem: https://ii.uwb.edu.pl
Zapraszamy!