Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Inteligentne Metody Obliczeniowe

Inteligentne Metody Obliczeniowe

Informatyka – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Specjalność: Inteligentne Metody Obliczeniowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Instytut Informatyki

Język wykładowy – polski

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy magisterskiej tematycznie związanej z wybraną specjalnością i uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach kierunku studiów Informatyka student może wybrać jedną z 5 specjalności tj. „Grafika komputerowa i multimedia”, „Technologie internetowe i mobilne”, „Informatyka w medycynie”, „Inteligentne metody obliczeniowe” lub „Informatyka teoretyczna”. Wybór specjalności następuje w momencie rozpoczęcia studiów. W każdym roku uruchamiane są te specjalności, na które zgłosi się odpowiednia liczba chętnych. Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne pogłębiające wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności. Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wszechstronnej ogólnej wiedzy informatycznej i gruntownego przygotowania praktycznego, które umożliwią szybkie uzupełnianie wiedzy w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Wymagania wstępne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Informatyka powinni posiadać kompetencje (wiedza i umiejętności) w zakresie informatyki określone następującymi efektami kształcenia: plik PDF niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

Kandydaci, którzy w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż z obszaru nauk ścisłych lub technicznych lub w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, nie uzyskali części w/w kompetencji, mogą podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka, jeśli uzupełnienie kompetencji może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Decyzję o przyjęciu na w/w studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie: dyplomu ukończenia studiów (uprawniającego do podjęcia studiów) oraz dokumentów potwierdzających stan wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki.

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte planem studiów

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowane bazy danych
 • Metody analityczne w informatyce
 • Analiza i przetwarzanie obrazów
 • Analiza i przetwarzanie dźwięku
 • Rozpoznawanie wzorców
 • Metody algebraiczne w informatyce
 • Podstawy modelowania i symulacji rozmytej
 • Systemy ekspertowe
 • Masywne obliczenia równoległe
 • Sieci neuronowe
 • Przetwarzanie multimediów
 • Logika temporalna
 • Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych
 • Zaawansowane algorytmy i struktury danych
 • Algorytmy genetyczne i ewolucyjne
 • Zarządzanie projektami informatycznymi

Plan studiów, program kształcenia, efekty kształcenia

System punktowy ECTS

Student w okresie studiów musi uzyskać 122 punkty ECTS.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • metod sztucznej inteligencji,
 • programowania w logice,
 • reprezentacji i przetwarzania wiedzy,
 • nowoczesnych systemów baz danych,
 • inteligentnej analizy danych,
 • zaawansowanych algorytmów i obliczeń,
 • przetwarzania obrazów,
 • przetwarzania dźwięku,
 • przetwarzania mowy,
 • programowania równoległego.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych, projektant sieci komputerowych, specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do pracy w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Może także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister

Kontrast A+ A-