Menu
Wydziały
Instytut Informatyki UwB > Wszystkie Aktualności > STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA na rok akademicki 2022/2023 

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA na rok akademicki 2022/2023 

O stypendium ministra może ubiegać się student, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (lub został przyjęty na studia drugiego stopnia). Stypendium ministra może być przyznane studentowi, który w okresie studiów wykazał się znaczącymi osiągnieciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.Osiągnięcia naukowe, umożliwiające ubieganie się o stypendium:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej …

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym …

3) znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię …

4) samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem na międzynarodowej konferencji naukowej …

5) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu …

Więcej szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć naukowych na stronie UwBLink

Aby ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, należy:

– Pobrać i wypełnić wniosek (student)
– Przesłać do dziekanatu wydziału najpóźniej do dnia 5 października wniosek w wersji elektronicznej – uwaga termin ten musi uwzględniać dostarczenie wniosku odpowiednio wcześniej, tak aby mógł on zostać oceniony przez dziekana wydziału pod względem osiągnięć naukowych (student)
– Wniosek wraz z załączonymi dokumentami ocenia dziekan wydziału pod względem formalnym oraz spełniania kryteriów dotyczących szczególnych osiągnięć naukowych określonych przez ministra w rozporządzeniu
– Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosek wraz z załączonymi dokumentami przekazywany jest do dnia 10 października do Działu Spraw Studenckich
– Dział Spraw Studenckich po otrzymaniu pozytywnie zaopiniowanego wniosku tworzy w Systemie ZSUN/OSF wniosek w wersji elektronicznej i zakłada studentowi konto redaktora pomocniczego oraz przesyła na adres mailowy studenta login i hasło do wygenerowanego w ZSUN/OSF wniosku
– Wprowadzić do dnia 15 października w wygenerowanym w systemie ZSUN/OSF wniosku niezbędne dane: (student)a) dane osobowe (studenta) w formie tekstowej w części B wniosku (Dane i informacje dotyczące studenta),B) informacje o osiągnięciach naukowych w formie tekstowej wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji C wniosku(Rodzaj osiągnięć, Wykaz osiągnięć naukowych, Monografie naukowe, Referaty na konferencjach, Załączniki) 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących procedury na stronie UwB – Link

Kontrast A+ A-